left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

โรงพยาบาลนาบอน มุ่งคุณภาพบริการ...สู่มาตรฐาน HA

โรงพยาบาลนาบอน มุ่งคุณภาพบริการ...สู่มาตรฐาน HA

                 

          โรงพยาบาลนาบอน ได้มีนโยบาย ให้มีการนำมาตรฐาน งานพัฒนาคุณภาพบริการ Hospital Accreditation (HA) มาใช้ เพื่อพัฒนาระบบบริการ ทั้งภาพรวมโรงพยาบาลนาบอน โดยมีกิจกรรมคุณภาพ  มีทีมพัฒนาคุณภาพ ทั้งในระดับหน่วยงาน  ทีมคร่อมสายงาน ระบบงานต่างๆ เพื่อให้บริการ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ทั้งทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ที่ผู้ใช้บริการ ไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา” โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลนาบอน  ได้รับการรับรอง ในบันไดขั้นที่ 2 ของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ HA  และมีเป้าหมาย ขอรับการรับรองคุณภาพ จาก สรพ. ภายในปี 2557 นี้

  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view