left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถผู้มารับบริการอาคารผู้ป่วยนอก

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโรงพยาบาลนาบอน มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถผู้มารับบริการอาคารผู้ป่วยนอก ณ โรงพยาบาลนาบอน  อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช ราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน 672,000 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>> ประกาศสอบราคา

>> เอกสารสอบราคา

>> BOQ ราคากลาง

  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view