iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352373 Mon, 12 Nov 2018 09:33:50 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 61 กลุ่มการพยาบาล http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352246 Tue, 06 Nov 2018 15:57:53 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 61 แผนกทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352161 Thu, 01 Nov 2018 15:32:56 +0700 สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 61 แผนกเทคนิคการแพทย์ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352162 Thu, 01 Nov 2018 15:30:54 +0700 แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352128 Wed, 31 Oct 2018 15:10:34 +0700 แผนจัดซื้อยา ปี 62 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352126 Wed, 31 Oct 2018 15:08:23 +0700 แผนจัดซื้อครุภัณฑ์และเครื่องมือ กลุ่มงานทันตกรรม ปี 62 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42352124 Wed, 31 Oct 2018 15:06:21 +0700 สขร. กลุ่มงานการพยาบาล เดือนกันยายน http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351817 Fri, 19 Oct 2018 09:51:00 +0700 สขร. กลุ่มงานการพยาบาล เดือนสิงหาคม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351816 Fri, 19 Oct 2018 09:49:58 +0700 สขร. บริหาร ประจำเดือน กันยายน 2561 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351681 Wed, 10 Oct 2018 13:39:11 +0700 สขร.ทันตกรรม ประจำเดือน กันยายน 2561 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351570 Fri, 05 Oct 2018 14:29:40 +0700 สขร.เทคนิคการแพทย์ ประจำเดือน กันยายน 2561 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351500 Tue, 02 Oct 2018 15:50:21 +0700 จ้างเหมาประกวดราคาอาหาร ครั้งที่ 2 ปีงบ 2562 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351477 Tue, 02 Oct 2018 09:42:54 +0700 จ้างเหมาอาคารผู้ป่วยใน ครั้งที่ 2 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351465 Mon, 01 Oct 2018 14:56:24 +0700 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351442 Fri, 28 Sep 2018 21:52:53 +0700 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โรงพยาบาลนาบอน อาคารผู้ป่วยใน http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351436 Fri, 28 Sep 2018 20:40:51 +0700 ประกาศผลการสอบคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง รปภ. http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351392 Wed, 26 Sep 2018 15:53:22 +0700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351334 Mon, 24 Sep 2018 15:41:26 +0700 งบประมาณ เครื่องเช่า http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351214 Fri, 21 Sep 2018 15:26:43 +0700 ประกวดราคาจ้างเหมาอาหาร ปีงบ 2562 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351173 Wed, 19 Sep 2018 15:36:02 +0700 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351096 Mon, 17 Sep 2018 10:34:48 +0700 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง รปภ. http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351095 Mon, 17 Sep 2018 10:33:12 +0700 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351092 Mon, 17 Sep 2018 10:23:45 +0700 ปปช.7 จ้างเหมาอาหาร ปีงบประมาณ 2562 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42351091 Mon, 17 Sep 2018 10:22:29 +0700 สขร.1 เทคนิคการแพทย์ ส.ค.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42350727 Mon, 03 Sep 2018 15:48:37 +0700 สขร.1 เทคนิคการแพทย์ ก.ค.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42350022 Tue, 07 Aug 2018 09:47:40 +0700 สขร.1 บริหาร มิ.ย.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42349505 Thu, 12 Jul 2018 13:29:30 +0700 สขร.1 ทันตกรรม มิ.ย.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42349263 Tue, 03 Jul 2018 15:37:55 +0700 สขร.1 เทคนิคการแพทย์ มิ.ย.61 http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42349234 Tue, 03 Jul 2018 10:31:39 +0700 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2561 กลุ่มงานทันตกรรม http://www.nabonhospital.com/index.php?mo=3&art=42348077 Mon, 07 May 2018 11:28:23 +0700