left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา
  ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลนาบอน

         โรงพยาบาลนาบอน เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยพื้นที่อำเภอนาบอน ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลนาบอนนั้น  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 77 กิโลเมตร  ทิศเหนือ  ติดกับเขตอำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง   ทิศใต้  ติดกับอำเภอทุ่งสง   ทิศตะวันออก  ติดกับอำเภอทุ่งสง และทิศตะวันตก  ติดกับ  อำเภอทุ่งใหญ่    โรงพยาบาลนาบอน ตั้งอยู่เลขที่ 244/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช พิกัดทางภูมิศาสตร์ ละติจูด ที่ 8.259222 ลองติจูด ที่ 99.58268   โดยปัจจุบันมี แพทย์หญิงบุษกร พัวเกาศัลย์ เป็นผู้อำนวยการการโรงพยาบาลนาบอน ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน

             โดยโรงพยาบาลนาบอน มีขอบข่ายงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันโรค ด้านการรักษาพยาบาล และด้านการฟื้นฟูสภาพ ของประชากรในพื้นที่ อำเภอนาบอน จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลนาบอน ตำบลทุ่งสง  และตำบลแก้วแสน ซึ่งมีประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 26,532 คน โดยมีสถานพยาบาลในเครือข่าย จำนวน 8 แห่ง


สถานบริการ

รหัสสถานพยาบาล

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

รพ.สต.บ้านคลองจัง

08872

1,4,5,10,13,14

นาบอน (801001)

นาบอน(801000)

รพ.สต.บ้านกองเสา

08873

7,8

นาบอน (801001)

นาบอน(801000)

รพ.สต.บ้านหนองดี

08874

1,7,9,10

ทุ่งสง (801002)

นาบอน(801000)

รพ.สต.บ้านสี่แยก

08875

2,3,4

ทุ่งสง (801002)

นาบอน(801000)

รพ.สต.บ้านไสยูงปัก

08876

5,6,8

ทุ่งสง (801002)

นาบอน(801000)

รพ.สต.บ้านหนองยาง

08877

3,4,6,8

แก้วแสน (801003)

นาบอน(801000)

รพ.สต.บ้านแก้วแสน

08878

1,2,5,7,9,10

แก้วแสน (801003)

นาบอน(801000)

รพ.นาบอน

11331

2,3,6,9,11,12

นาบอน (801001)

นาบอน(801000)

kljklfjghfg

  ประวัติโรงพยาบาลนาบอน

          โรงพยาบาลนาบอนได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี 2527 โดยงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อตอบสนองนโยบายในการกระจาย งานด้านสาธารณสุขให้มีโรงพยาบาลชุมชนทุกอำเภอและได้รับความร่วมมือจากบรรดาพ่อค้าและข้าราชการทั้งภาครัฐและเอกชนโดยได้ร่วมกัน บริจาคเงินและที่ดินซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2528 และได้เริ่มเปิดการรักษาผู้ป่วยวันที่ 14 สิงหาคม 2528 เป็นต้นมาจนกระทั้งวันที่ 22 ตุลาคม 2531 โดยความร่วมมือของเหล่าพ่อค้าประชาชนและข้าราชการทุกหน่วยงานภายใต้การดำเนินงานของนายแพทย์กิตติรัตนสมบัติซึ่งเป็นผู้อำนวยการอยู่ขณะนั้นได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นเพื่อหาเงินและได้สร้างตึกผู้ป่วยเป็นห้องพิเศษขึ้นจำนวน 5 ห้องคือตึก “นาบอนร่วมใจ” และได้แล้วเสร็จและเปิดดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2532 และได้เปิดให้บริการเรื่อยมาจนปัจจุบัน

           ต่อมาโดยการบริจาคเงินของคุณพูลสินโพธิรักขิตทางโรงพยาบาลนาบอนจึงมีตึกผู้ป่วยใน 30 เตียงขึ้นอีก 1 หลังคือตึกวณิชย์-พูลทรัพย์โพธิรักขิตโดยมูลค่าตึกผู้ป่วยในหลังนี้รวมอุปกรณ์ทางการแพทย์กว่า 6 ล้านบาทและได้เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2537 เป็นต้นมา และในปี 2543 โดยการบริจาคเงินของคุณยศพันธุ์พิพัฒน์กว่า 6 ล้านบาทได้สร้างตึกยศพันธุ์พิพัฒน์ขึ้นอีก 1 หลังเป็นตึกผู้ป่วยในขนาด 40 เตียงและเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2543 จนถึงปัจจุบัน

jkhjkhdfjkgdfg

  ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาบอน
          -  นพ.อนุพร   พรหมขุนทอง                  ช่วงเวลา  ส.ค. 2528 – เม.ย. 2530
          -  นพ.อมร     รอดคล้าย                       ช่วงเวลา  พ.ค. 2530 – เม.ย. 2531
          -  นพ.กิตติ     รัตนสมบัติ                      ช่วงเวลา  พ.ค. 2531 – เม.ย. 2533
          -  นพ.จรุง   บุญกาญจน์                        ช่วงเวลา  พ.ค. 2533 – พ.ค. 2535
          -  นพ.พีรพงษ์   สิทธิยุโณ                     ช่วงเวลา  มิ.ย. 2535 – ธ.ค. 2548
          -  นพ.ดิเรก   ตันติเกตุ                          ช่วงเวลา  ม.ค. 2549 – เม.ย. 2550
          -  นพ.อภินันท์   รัศมีพงศ์                      ช่วงเวลา  พ.ค. 2550 – พ.ค. 2551
          -  พญ.สุธารา   อร่ามเจริญ                     ช่วงเวลา  มิ.ย. 2551 – พ.ค. 2553
          -  พญ.ศิริลักษณ์   เตือนจิตเสรีสุข           ช่วงเวลา  มิ.ย. 2553 – เม.ย. 2555
          -  นพ.จรัส   จันทร์ตระกูล                      ช่วงเวลา  พ.ค. 2555 - พ.ค.2560 
          - พญ.บุษกร  พัวเกาศัลย์                       พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
  โครงสร้างทางกายภาพ

  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view