left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

วิสัยทัศน์ (VISION)

    “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”


พันธกิจ ( MISSION)

  1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพร่วมกับภาคีเครือข่าย
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
  3. พัฒนาพฤติกรรมบริการของบุคลากร
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ


ค่านิยมหลัก (Core Value)

     ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดูแลฉับไว ใส่ใจบริการ เชี่ยวชาญสร้างสรรค์สุขภาพ ผู้ใช้บริการปลอดภัย


คำขวัญ

     “คุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ”

  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view