left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

 

 ดัชนีความโปร่งใส 
 ตัวชี้วัดที่ 1 : การจัดซื้อจัดจ้าง
 EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (ที่ผ่านมา)
          1.1 บันทึกข้อความขออนุญาตินำเผยแพร่ข้อมูล download 
          1.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
          1.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 download
          1.4 การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลนาบอน download
 EB 2  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไหรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
ในการจัดซื้อจัดจ้าง

          2.1 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่  download
          2.2 บันทึกข้อความขออนุญาติปิดประกาศและปลด download
          2.3 การมอบอำนาจปฏิบัติแทนผู้ว่าราชการจังหวัด download
          2.4 แนวปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง download
          2.5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุข download
          2.6 ประกาศมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download

          2.7 แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงินไม่เกิน 100,000 download
          2.8 แบบแสดงความบริสุทธ์ใจวงเงินเกิน 100,000 download
          2.9 กรอบแนวทางการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง download

           2.10 หนังสือจัดสรรงบประมาณ download
           2.11 แผนรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 download
           2.12 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้รับหนังสือแจ้งการสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 download
          2.13 แผนการจัดซื้อยา จำนวน 364 รายการ download
          2.14 แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทันตกรรม จำนวน 12 รายการ และวัสดุทันตกรรม จำนวน 191 รายการ download
          2.15 แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 48 รายการ แผนจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 92 รายการ download
          2.16 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 86 รายการ และ แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 231 รายการ download
          2.17 หลักฐานการจ่ายเงินค่าจัางกำจัดขยะติดเชื้อ download
          2.18 หลักฐานการจ่ายเงินค่าเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ download

 EB 3  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
          3.1 ภาพถ่ายหน้าจอของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้าง download
          3.2 ภาพถ่ายหน้าจอของกรมบัญชีกลางการจัดซื้อจัดจ้าง download
          3.3 ค่าจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารห้องคลอด download
          3.4 โครงการจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยใน download  

 EB 4  หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ
          4.1 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล download
          4.2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ download
          4.3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม ต.ค. 2561 download
          4.4 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม พ.ย.2561 download
          4.5 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  พ.ย.2561 download
          4.6 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  ธ.ค.2561 download
          4.7 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป  ธ.ค.2561 download
          4.8 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม  ธ.ค.2561 download
          4.9 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ธ.ค.2561 download
          4.10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล  ม.ค. 2562 download
          4.11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม  ม.ค. 2562 download
          4.12 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ม.ค. 2562 download
          4.13 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน กลุ่มการพยาบาล ก.พ.2562 download
          4.14 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน ทันตกรรม  ก.พ.2562 download
          4.15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงาน เทคนิคการแพทย์  ก.พ.2562 download

 ตัวชี้วัดที่ 2 : การมีส่วนร่วม
 EB 5  หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร
          5.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.3 รายงานการประชุม/โครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          5.4 รายงานการประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมในการดำเนอนงานตรวจตาเบาหวาน download
          5.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          5.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 EB 6  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
          6.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.3 รายงานการประชุม download
          6.4 แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก download          
          6.5 ภาพถ่ายกิจกรรม คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          6.6 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          6.7 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
            6.8  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมใน download  
          6.9  บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน download
 EB 7  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่
          7.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.2 แผนปฏิบัติและโครงการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.3 รายงานการประชุม download
          7.4 ภาพถ่ายกิจกรรม คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวานขึ้นจอประสาทตา download
          7.5 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ ขออนุญาติเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          7.6 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
  
          7.7 บันทึกข้อความแต่งตั้งกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการเฝ้าติดตามภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยเบาหวาน download
          7.8  รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ download 
          7.9 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ download
 ตัวชี้วัดที่ 3 : การเปิดเผยข้อมูล  
 EB 8  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          8.1 บันทึกข้อความการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          8.2 มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลผ้่นเว็บไซต์หน่วยงาน download
          8.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน download
          8.4 รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ download
          8.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download

 EB 9  หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

         9.1 ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน
              9.1.1  ผู้บริหารหน่วยงาน download
              9.1.2 นโยบายของผู้บริหาร download
              9.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน download
              9.1.4 อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้งหรือกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง download
              9.1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH download
              9.1.6 ยุทธศาสตร์ download
              9.1.7 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน download
              9.1.8 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 download
              9.1.9 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) download
           9.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน download
          9.3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลกสนดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี download
          9.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ   ประจำปีของหน่วยงาน download
           9.5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ download
           9.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน download
           9.7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
                9.7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา download
                9.7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี download
                9.7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง download
                9.7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ download
                9.7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) download
          9.8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฎิบัติงาน download

          9.9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ download
          9.10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download

 ดัชนีความรับผิดชอบ 
 ตัวชี้วัดที่ 4 : การดำเนินงานตามภาระกิจ  

 EB 10  หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการประจำปี

            10.1 บันทึกขอความอนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  download
          10.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  download         
          10.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download

 EB 11  หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ที่ผ่านมา)

          11.1 บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2561  download
          11.2 สรุปโครงการที่จัดทำโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ปีงบประมาณ 2561  download 
          11.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download  
 EB 12  หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
          12.1 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  download
          12.2 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามที่ระบุในแผนปฏิบัติราชการประจำปี  download 
          12.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 ตัวชี้วัดที่ 5 : การปฏิบัติงานตามหน้าที่
 EB 13  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ
          13.1 บันทึกข้อความลงนามขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          13.2 ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน download
          13.3 กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงาน download
          13.4 หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กร download
          13.5 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน download
 EB 14  หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ
          14.1 บันทึกข้อความลงนามประกาศ download
          14.2 ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมิลผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน download
          14.3 ภาพถ่ายประกอบ download
 ตัวชี้วัดที่ 6 : เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 EB 15  หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน
          15.1 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร download
          15.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 ตัวชี้วัดที่ 7 : การจัดการเรื่องร้องเรียน 
 EB 16  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
          16.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ download         
          16.2 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนทั่วไปและการร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ โรงพยาบาลนาบอน download

          16.3 แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการ โรงพยาบาลนาบอน download
          16.4 บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตามและรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลนาบอน download
          16.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download 
  
 ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 8 : การรับสินบน 
 EB 17  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน
          17.1 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ขอสั่งการ download
          17.2 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หนวยงานกำหนด download
          17.3 บันทึกข้อความแจ้งเวียน download
          17.4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามและรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ download
          17.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 ดัชนีวัฒนธรรม คุณธรรมในองค์กร 
 ตัวชี้วัดที่ 9 : การเสริมสร้างวันฒนธรรมสุจริต 
 EB 18  หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
          18.1  บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ download
          18.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม  download1   download2
          18.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 EB 19  หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่
         19.1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ download
         19.2 วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงาน แผนการทำงาน download
         19.3 รายงานการประชุม download

         19.4 รูปภาพการจัดตั้งกลุ่มไลน์ download
         19.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 EB 20  หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
          20.1  ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
          20.2  วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download 
          20.3  รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน download
          20.4  รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง download
          20.5  ภาพถ่ายประกอบการประชุม download
          20.6  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 EB 21  หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
           21.1  คำสั่งคณะกรรมการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download 
           21.2  รายงานผลการดำเนินงานตามคู่มือ download 
           21.3  คู่มือการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ รพ.นาบอน พ.ศ.2562 download
           21.4  แจ้งเวียนคู่มือการปฏิบัิตงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download
           21.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 EB 22  หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่
          22.1  หลักฐานการจัดประชุม / แลกเปลี่ยนความรู้ การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน download   
          22.2  รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม download
          22.3  ภาพถ่ายประกอบการประชุม download
          22.4  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 ตัวชี้วัดที่ 11 : แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
 EB 23  หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
          23.1 โครงการและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมจริยธรรมในการบริหารจัดการภาครัฐ download
          23.2 หนังสือเสนอผู้บริหารขออนุมัติลงนาม download
          23.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 EB 24  หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง
          24.1 1รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตและส่งเสริมจริยธรรม
ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562  download

          24.2 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบและอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ download
          24.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
 ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
 ตัวชี้วัดที่ 12 : มาตรฐานและความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 
 EB 25  หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
          25.1 งานพัสดุ บันทึกข้อความมาตรการ กลไก การตรวจสอบ download
          25.2 งานพัสดุ ประกาศมาตรการ กลไก การตรวจสอบ download
          25.3 งานพัสดุ แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานพัสดุ download 
          25.4 งานพัสดุ CHECK LIST เอกสารพัสดุวงเงินไม่เกิน 100,000.00 download
          25.5 งานพัสดุ หลักฐานการประชุมชี้แจง download
          25.6  งานพัสดุ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมกรอบแนวทาง download
          25.7 งานพัสดุ ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมประชุมกรอบแนวทาง download
          25.8 งานพัสดุ หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน download
          25.9 งานพัสดุ บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม download
          25.10 งานพัสดุ แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลงานพัสดุผ่าน website download
          25.11 งานวัณโรค บันทึกข้อความมาตรการ กลไก การตรวจสอบ 
download
          25.12 งานวัณโรค มาตรการ กลไก การตรวจสอบ download
          25.13 งานวัณโรค คู่มือการดูแลผู้ป่วยวัณโรค download
          25.14 งานวัณโรค ระเบียนวาระการประชุม download
       
25.15 งานวัณโรค  แบบฟอร์มแจ้งเวียนหนังสือราชการ download   
          25.16 งานวัณโรค แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน website download
 EB 26  หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
            26.1 บันทึกข้อความ  download
          26.2 แนวทางการมารับบริการงานทันตกรรม download
          26.3 แนวทางปฎิบัติในการส่งต่อเยี่ยมบ้าน  download
          26.4 ขั้นตอนการให้บริการ  download
          26.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ download
  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view